Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19), ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama i Odluke Uprave-direktora Društva br: 03-203/19 od 04.12.2019.godine, Uprava-direktor  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na
određeno vrijeme do godinu dana


1. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- tri (3) izvršitelja;

3. Čistač- jedan (1) izvršitelj;

4. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj;

5. Automehaničar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

6. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

8. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

9. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- dva (2) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 •  Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj
Opis poslova:

Organizuje, rukovodi i odgovara za rad Organizacijske jedinice;Provodi odluke Uprave Društva iz svoje nadležnosti…;

 Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen ekonomskog ili općeg smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- tri (3) izvršitelja;

Opis poslova:

Prodaja karata na autobuskoj stanici/kolodvoru;Vrši kontrolu obračuna prodanih karata na autobuskoj stanici/kolodvoru…;

Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen ekonomskog ili općeg smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

3. Čistač- jedan (1) izvršitelj;

Opis poslova:

Uredno i kvalitetno čišćenje autobuske stanice/kolodvora, kao i čišćenje kruga autobuske stanice/kolodvora, te ostalih prostorija Društva…;
Posebni uslovi:
– SSS, III stepen;
– Sa ili bez radnog iskustva.

4. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Odgovoran je za uredno i kvalitetno vršenje dnevnih tehničkih pregleda vozila koja su bila u eksploataciji ili se uključuju u eksploataciju; Odgovoran je za ispravnost svih sklopova i uređaja na vozilu od kojih zavisi sigurnost saobraćaja…;
  Posebni uslovi:
– IV/III –SSS/KV    saobraćajni /mašinski;
– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.      

5. Automehaničar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj     

Opis poslova:

Izvršava sve poslove definisane nalogom za pregled vozila, prijavljuje i otklanja sve uočene kvarove za vrijeme pregleda;Obavlja sve poslove vezane za servisiranje vozila, otklanja kvarove na sklopovima, sve  remontne radnje vezane za sklopove (motore, mjenjače…) tehničke preglede i drugo…;

Posebni uslovi:
– SSS, III/IV stepen,  VK/KV- automehaničar

– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.  

6. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Obavlja autoelektričarske radove u vezi opravke vozila  i ostale imovine Društva po nalogu neposrednog rukovoditelja; Zavisno od procesa rada, a po nalogu rukovoditelja obavlja i druge poslove u radionici…;             
Posebni uslovi:

– SSS, III/IV stepen  VK/KV- autoelektričat- elektroničar

– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;Kroji i reže materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda…;

Posebni uslovi:

– SSS, III stepen, KV- bravar

– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

8. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Svakodnevno obavlja  poslove u radionici, čišćenje kruga  i prostorija radionice;  Po rasporedu eksploatacije vozila vrši pranje istih  kao i pranje auto-dijelova; Po potrebi vrši utovar i istovar materijala…;

Posebni uslovi:
– SSS III/IV stepena, ili NSS,
– Sa ili bez radnog iskustva.

9. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- dva (2) izvršitelja

Opis poslova:

Prijevoz putnika u linijskom i vanlinijskom saobraćaju; Vodi putne naloge, prati potrošnju goriva; Pranje  vozila i pripreme vozila prije polaska na liniju…;

Posebni uslovi:

Najmanje srednja stručna sprema- vozač motornih vozila, ili srednja stručna sprema IV. ili III. stepena (SSS; VKV ili KV); Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva; Položen državni ispit za vozače motornih vozila; Vozačka dozvola D kategorije.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili preslika lične/osobne iskaznice; Vozačka dozvola za radno mjesto br.9.
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).
Za sva radna mjesta iz konkursa predviđa se probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami, te na web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba).

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, a isti će biti na probnom radu u trajanju od 3 mjeseca, sa početkom probnog rada u skladu sa potrebama Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 21 (dvadeset i jedan) dan od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008 , svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

PRILOŽENI DOKUMENTI: