Month: travanj 2021

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20 ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, Saglasnosti Nadzornog odbora Drušrva, broj: 02-66/21, od 14.04.2021. godine i Odluke direktora Društva br: 03-68/21 od 15.04.2021.godine, direktor Društva  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme


1. Rukovoditelj OJ Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- pet (5) izvršitelja;

3. Čistač (OJ Autobuska stanica/kolodvor) – jedan (1) izvršitelj;

4. Referent za informatičke poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

5. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

6. Rukovoditelj OJ Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj;

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

8. Magaciner (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

9. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

10. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- dva (2) izvršitelja;

11. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa)- četiri (4) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 • Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Rukovoditelj OJ Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

 Posebni uslovi:
– SSS, IV/III stepen ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- pet (5) izvršitelja;

Posebni uslovi:
– SSS, IV/III stepen ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera;
– Najmanje jedna (1) godine radnog iskustva..

3. Čistač (OJ Autobuska stanica/kolodvor) – jedan (1) izvršitelj;
Posebni uslovi:
– SSS, III stepen;.

4. Referent za informatičke poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen tehničkog ili društvenog smjera.

5; Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

SSS, III stepen;.

-Najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva.

6. Rukovoditelj OJ Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen;

-Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

-SSS, III stepen, KV bravar;

-Najmanje jedna (1) godina  radnog iskustva.

8. Magaciner (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen.

9. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

SSS, IV/III stepen VK/KV autoelektričar/elektorničar;

Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

10. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- dva (2) izvršitelja;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen ili NS.

11. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa)- četiri (4) izvršitelja;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen VKV ili KV vozač motornih vozila „D“ kategorije;

-Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta koja isto podrazumijevaju;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične/osobne iskaznice;
 • Vozačka dozvola za radno mjesto br.11.;
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od osam (8) dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Skraćena verzija Javnog konkursa će biti objavljena u Dnevnom listu i Oslobođenju, a integralni tekst Javnog konkursa će biti objavljen na službenoj web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba), na oglasnoj tabli Društva, te oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog usmenog ispita sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba .


Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

PRILOŽENI DOKUMENTI: