Month: ožujak 2022

Broj: 01-74/22-1

Datum: 31.03.2022.godine

            Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta Društva „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama, broj: 01-01/19  od 16.01.2019.godine,  o b j a v lj u j e s e:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama – 3 (tri) člana.

I – OPIS POZICIJE I PERIOD IMENOVANJA

Nadzorni odbor u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama ima sljedeće nadležnosti:

 • nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
 • nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje financijski izvještaj i izvještaje Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • priprema i predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština;
 • imenuje i razrješava članove Uprave;
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedloge za imenovanje;
 • usvaja godišnji program rada i financijski plan;
 • usvaja godišnje izvještaje o radu i završni račun;
 • prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama i drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti Društva;
 • donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
 • odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
 • objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini uz poziv da se u određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
 • pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za financije o prijedlogu općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva;
 • odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz financijskog plana i programa rada Društva;
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
 • usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
 • odlučuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih financijskih organizacija;
 • vrši  nadzor nad poslovanjem Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

II – OPĆI UVJETI

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;     
 • da su stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine računajući od dana objavljivanja Konkursa za upražnjene pozicije;
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

III – POSEBNI UVJETI

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke ili više stručne spreme;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03 i 65/13);
 • da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (˝Službeni glasnik BiH˝ broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12);
 • da nema privatni financijski interes u regularnom tijelu u koji se kandiduje (čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH);

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

 • osuđivana za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora; 
 •  starija od 70 godina na dan imenovanja.

IV – POTREBNI DOKUMENTI

Prijave kandidata trebaju sadržavati kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX. 1. Ustava BiH;
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
 • dokaz o zaposlenju samo za kandidate ako se imenuju iz reda zaposlenih u poduzeću.

Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

V – RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za izbor koju imenuje Skupština Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Skupštini Društva u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Skupština.

VI – PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Društva, putem pošte, preporučeno na adresu:

JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA

Komisija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Ulica kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor

s naznakom:

 «PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

– NE OTVARATI»

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Dnevnom listu“.

Predsjednik Skupštine Društva

Ivana Franjić

Broj: 01-74/22-1

Datum: 31.03.2022.godine

            Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta Društva „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama, broj: 01-01/19  od 16.01.2019.godine,  o b j a v lj u j e s e:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama – 3 (tri) člana.

I – OPIS POZICIJE I PERIOD IMENOVANJA

Nadzorni odbor u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama ima sljedeće nadležnosti:

 • nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
 • nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje financijski izvještaj i izvještaje Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • priprema i predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština;
 • imenuje i razrješava članove Uprave;
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedloge za imenovanje;
 • usvaja godišnji program rada i financijski plan;
 • usvaja godišnje izvještaje o radu i završni račun;
 • prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama i drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti Društva;
 • donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
 • odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
 • objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini uz poziv da se u određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
 • pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za financije o prijedlogu općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva;
 • odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz financijskog plana i programa rada Društva;
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
 • usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
 • odlučuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih financijskih organizacija;
 • vrši  nadzor nad poslovanjem Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

II – OPĆI UVJETI

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;     
 • da su stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine računajući od dana objavljivanja Konkursa za upražnjene pozicije;
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

III – POSEBNI UVJETI

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke ili više stručne spreme;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03 i 65/13);
 • da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (˝Službeni glasnik BiH˝ broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12);
 • da nema privatni financijski interes u regularnom tijelu u koji se kandiduje (čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH);

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

 • osuđivana za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora; 
 •  starija od 70 godina na dan imenovanja.

IV – POTREBNI DOKUMENTI

Prijave kandidata trebaju sadržavati kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX. 1. Ustava BiH;
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
 • dokaz o zaposlenju samo za kandidate ako se imenuju iz reda zaposlenih u poduzeću.

Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

V – RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za izbor koju imenuje Skupština Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Skupštini Društva u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Skupština.

VI – PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Društva, putem pošte, preporučeno na adresu:

JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA

Komisija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Ulica kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor

s naznakom:

 «PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

– NE OTVARATI»

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Dnevnom listu“.

Predsjednik Skupštine Društva

                                                                                                      Ivana Franjić