Month: svibanj 2022

Broj: 02-103/22-1

Datum: 05.05.2022.godine

Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/03, 65/13.), članka 12.  Zakona  o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 38. Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, br.01-01/19, od 16.01.2019. godine, Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj: 02-103/22, od 05.05.2022.godine, Nadzorni odbor Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

DRUŠTVA “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, na period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

I Opis pozicije

Direktor Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama nadležan je i odgovoran za:

 • zastupanje i predstavljanje Društva;
 • rukovođenje radom i organizacija poslovanja Društva;
 • odgovornost za zakonitost rada i poslovanja sredstvima Društva;
 • pripremanje i izvršavanje odluka Nadzornog odbora;
 • podnošenje izvještaja o radu Nadzornom odboru;
 • predlaganje Nadzornom odboru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva i drugih općih akta u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • donošenje pojedinačna akta iz nadležnosti Društva, a koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;
 • odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika i o njihovom raspoređivanju tokom trajanja radnog odnosa;
 • pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje disciplinskih mjera za povrede radne obaveze;
 • staranje o izvršenju pravosnažnih sudskih presuda;
 • odlučivanje o svim pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa;
 • odobravanje službenih putovanja u zemlju i inostranstvo;
 • utvrđivanje razvojne i poslovne politike;
 • zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji, zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima i u odnosu prema trećim licima;
 • davanje punomoći za zastupanje pred sudovima i drugim organima zaposlenicima Društva;
 • izvještavanje Nadzornog odbora Društva na njegov zahtjev;
 • provedba Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Društva;
 • izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
 • osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki;
 • predlaganje prijedloga Pravilnika o radu i akta o načinu utvrđivanja odgovornosti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostale opće akte Nadzornom odboru;
 • pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka;
 • primjenu preporuka Odbora za reviziju;
 • osiguranje uslova za rad samostalnog internog revizora u pogledu prostora i cjelovitog uvida u evidenciju Društva, potrebne za njegovo obavljanje poslova;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.

II Opći uvjeti

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života;
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13);
 • Da nije osuđivan za krivično  djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

III Posebni uvjeti

 • da posjeduje najmanje završen prvi ciklus po Bolonjskom sistemu, prometne, ekonomske, pravne odnosno tehničke ili društvene struke;
 • da posjeduje minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva;
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti i smisao za rukovođenje.

IV Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Dokaz o stručnoj spremi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Javnog natječaja;
 6. Ovjerena izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine)
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13)
 8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

V Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Komisija za izbor, koju imenuje Nadzorni odbor Društva će, nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Nadzornom odboru Društva, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Nadzorni odbor.

VI Podnošenje prijava

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Sažetak natječaja će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Dnevnom listu” Mostar, a integralni tekst na web portalu Društva (www.javni-prijevoz.ba).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno, ili preporučenom poštom na adresu:

 “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Prozor ( Poštanski pretinac br.5.)

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama- NE OTVARATI”

Predsjednik Nadzornog odbora

Danijel Burečić