Uncategorized

Broj: 02-103/22-1

Datum: 05.05.2022.godine

Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/03, 65/13.), članka 12.  Zakona  o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 38. Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, br.01-01/19, od 16.01.2019. godine, Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj: 02-103/22, od 05.05.2022.godine, Nadzorni odbor Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

DRUŠTVA “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, na period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

I Opis pozicije

Direktor Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama nadležan je i odgovoran za:

 • zastupanje i predstavljanje Društva;
 • rukovođenje radom i organizacija poslovanja Društva;
 • odgovornost za zakonitost rada i poslovanja sredstvima Društva;
 • pripremanje i izvršavanje odluka Nadzornog odbora;
 • podnošenje izvještaja o radu Nadzornom odboru;
 • predlaganje Nadzornom odboru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva i drugih općih akta u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • donošenje pojedinačna akta iz nadležnosti Društva, a koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;
 • odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika i o njihovom raspoređivanju tokom trajanja radnog odnosa;
 • pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje disciplinskih mjera za povrede radne obaveze;
 • staranje o izvršenju pravosnažnih sudskih presuda;
 • odlučivanje o svim pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa;
 • odobravanje službenih putovanja u zemlju i inostranstvo;
 • utvrđivanje razvojne i poslovne politike;
 • zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji, zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima i u odnosu prema trećim licima;
 • davanje punomoći za zastupanje pred sudovima i drugim organima zaposlenicima Društva;
 • izvještavanje Nadzornog odbora Društva na njegov zahtjev;
 • provedba Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Društva;
 • izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
 • osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki;
 • predlaganje prijedloga Pravilnika o radu i akta o načinu utvrđivanja odgovornosti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostale opće akte Nadzornom odboru;
 • pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka;
 • primjenu preporuka Odbora za reviziju;
 • osiguranje uslova za rad samostalnog internog revizora u pogledu prostora i cjelovitog uvida u evidenciju Društva, potrebne za njegovo obavljanje poslova;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.

II Opći uvjeti

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života;
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13);
 • Da nije osuđivan za krivično  djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

III Posebni uvjeti

 • da posjeduje najmanje završen prvi ciklus po Bolonjskom sistemu, prometne, ekonomske, pravne odnosno tehničke ili društvene struke;
 • da posjeduje minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva;
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti i smisao za rukovođenje.

IV Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Dokaz o stručnoj spremi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Javnog natječaja;
 6. Ovjerena izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine)
 7. Ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13)
 8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

V Razmatranje prijava, intervju, rang lista

Komisija za izbor, koju imenuje Nadzorni odbor Društva će, nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Nadzornom odboru Društva, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Nadzorni odbor.

VI Podnošenje prijava

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Sažetak natječaja će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Dnevnom listu” Mostar, a integralni tekst na web portalu Društva (www.javni-prijevoz.ba).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno, ili preporučenom poštom na adresu:

 “JAVNI PRIJEVOZ” D.O.O. PROZOR-RAMA

Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Prozor ( Poštanski pretinac br.5.)

s naznakom:

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama- NE OTVARATI”

Predsjednik Nadzornog odbora

Danijel Burečić

Broj: 01-74/22-1

Datum: 31.03.2022.godine

            Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta Društva „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama, broj: 01-01/19  od 16.01.2019.godine,  o b j a v lj u j e s e:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama – 3 (tri) člana.

I – OPIS POZICIJE I PERIOD IMENOVANJA

Nadzorni odbor u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama ima sljedeće nadležnosti:

 • nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
 • nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje financijski izvještaj i izvještaje Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • priprema i predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština;
 • imenuje i razrješava članove Uprave;
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedloge za imenovanje;
 • usvaja godišnji program rada i financijski plan;
 • usvaja godišnje izvještaje o radu i završni račun;
 • prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama i drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti Društva;
 • donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
 • odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
 • objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini uz poziv da se u određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
 • pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za financije o prijedlogu općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva;
 • odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz financijskog plana i programa rada Društva;
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
 • usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
 • odlučuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih financijskih organizacija;
 • vrši  nadzor nad poslovanjem Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

II – OPĆI UVJETI

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;     
 • da su stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine računajući od dana objavljivanja Konkursa za upražnjene pozicije;
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

III – POSEBNI UVJETI

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke ili više stručne spreme;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03 i 65/13);
 • da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (˝Službeni glasnik BiH˝ broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12);
 • da nema privatni financijski interes u regularnom tijelu u koji se kandiduje (čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH);

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

 • osuđivana za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora; 
 •  starija od 70 godina na dan imenovanja.

IV – POTREBNI DOKUMENTI

Prijave kandidata trebaju sadržavati kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX. 1. Ustava BiH;
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
 • dokaz o zaposlenju samo za kandidate ako se imenuju iz reda zaposlenih u poduzeću.

Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

V – RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za izbor koju imenuje Skupština Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Skupštini Društva u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Skupština.

VI – PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Društva, putem pošte, preporučeno na adresu:

JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA

Komisija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Ulica kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor

s naznakom:

 «PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

– NE OTVARATI»

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Dnevnom listu“.

Predsjednik Skupštine Društva

Ivana Franjić

Broj: 01-74/22-1

Datum: 31.03.2022.godine

            Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta Društva „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama, broj: 01-01/19  od 16.01.2019.godine,  o b j a v lj u j e s e:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

Objavljuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama – 3 (tri) člana.

I – OPIS POZICIJE I PERIOD IMENOVANJA

Nadzorni odbor u Društvu „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor-Rama ima sljedeće nadležnosti:

 • nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
 • nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje financijski izvještaj i izvještaje Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • priprema i predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština;
 • imenuje i razrješava članove Uprave;
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedloge za imenovanje;
 • usvaja godišnji program rada i financijski plan;
 • usvaja godišnje izvještaje o radu i završni račun;
 • prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama i drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti Društva;
 • donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
 • odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
 • objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini uz poziv da se u određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
 • pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za financije o prijedlogu općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva;
 • odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz financijskog plana i programa rada Društva;
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
 • usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
 • odlučuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih financijskih organizacija;
 • vrši  nadzor nad poslovanjem Društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

II – OPĆI UVJETI

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;     
 • da su stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine računajući od dana objavljivanja Konkursa za upražnjene pozicije;
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine).

III – POSEBNI UVJETI

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke ili više stručne spreme;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝ broj 34/03 i 65/13);
 • da nisu član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (˝Službeni glasnik BiH˝ broj 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12);
 • da nema privatni financijski interes u regularnom tijelu u koji se kandiduje (čl. 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH);

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

 • osuđivana za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora; 
 •  starija od 70 godina na dan imenovanja.

IV – POTREBNI DOKUMENTI

Prijave kandidata trebaju sadržavati kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove lične iskaznice;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe;
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX. 1. Ustava BiH;
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci;
 • dokaz o zaposlenju samo za kandidate ako se imenuju iz reda zaposlenih u poduzeću.

Dokumenti koji se prilažu prijavi moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca.

V – RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za izbor koju imenuje Skupština Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti rang listu s najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Skupštini Društva u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Imenovanje kandidata izvršit će Skupština.

VI – PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Društva, putem pošte, preporučeno na adresu:

JAVNI PRIJEVOZ D.O.O. PROZOR-RAMA

Komisija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Ulica kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor

s naznakom:

 «PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA „JAVNI PRIJEVOZ“ d.o.o. PROZOR-RAMA

– NE OTVARATI»

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Dnevnom listu“.

Predsjednik Skupštine Društva

                                                                                                      Ivana Franjić

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20 ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva “Javni prijevoz” d.o.o. Prozor-Rama, Saglasnosti Nadzornog odbora Drušrva, broj: 02-66/21, od 14.04.2021. godine i Odluke direktora Društva br: 03-68/21 od 15.04.2021.godine, direktor Društva  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme


1. Rukovoditelj OJ Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- pet (5) izvršitelja;

3. Čistač (OJ Autobuska stanica/kolodvor) – jedan (1) izvršitelj;

4. Referent za informatičke poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

5. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

6. Rukovoditelj OJ Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj;

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

8. Magaciner (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

9. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

10. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- dva (2) izvršitelja;

11. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa)- četiri (4) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 • Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Rukovoditelj OJ Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

 Posebni uslovi:
– SSS, IV/III stepen ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- pet (5) izvršitelja;

Posebni uslovi:
– SSS, IV/III stepen ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera;
– Najmanje jedna (1) godine radnog iskustva..

3. Čistač (OJ Autobuska stanica/kolodvor) – jedan (1) izvršitelj;
Posebni uslovi:
– SSS, III stepen;.

4. Referent za informatičke poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen tehničkog ili društvenog smjera.

5; Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

SSS, III stepen;.

-Najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva.

6. Rukovoditelj OJ Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen;

-Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

-SSS, III stepen, KV bravar;

-Najmanje jedna (1) godina  radnog iskustva.

8. Magaciner (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen.

9. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:

SSS, IV/III stepen VK/KV autoelektričar/elektorničar;

Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

10. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- dva (2) izvršitelja;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen ili NS.

11. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa)- četiri (4) izvršitelja;

Posebni uslovi:

-SSS, IV/III stepen VKV ili KV vozač motornih vozila „D“ kategorije;

-Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 , br. 5/19 i br. 5/20) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta koja isto podrazumijevaju;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične/osobne iskaznice;
 • Vozačka dozvola za radno mjesto br.11.;
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od osam (8) dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Skraćena verzija Javnog konkursa će biti objavljena u Dnevnom listu i Oslobođenju, a integralni tekst Javnog konkursa će biti objavljen na službenoj web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba), na oglasnoj tabli Društva, te oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami.

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog usmenog ispita sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba .


Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19), ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama i Odluke Uprave-direktora Društva br: 03-22/20 od 24.02.2020.godine, Uprava-direktor  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na ne
određeno vrijeme


1. Sekretar/tajnik Društva (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

3. Referent za administrativno-tehničke poslove (OJ Zajedničkih poslova) – jedan (1) izvršitelj;

4. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- dva (2) izvršitelja;

5. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

6. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- šest (6) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 •  Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Sekretar/tajnik Društva- jedan (1) izvršitelj

 Posebni uslovi:
– VSS -VII/2 stepen. – Pravni fakultet
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:
– VŠS- VI stepen ekonomskog smjera;
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, certificirani računovođa sa važećom licencom.

3. Referent za administrativno-tehničke poslove (OJ Zajedničkih poslova) – jedan (1) izvršitelj;
Posebni uslovi:
– VSS- VII/1 stepen društvenog smjera;
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

4. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- dva (2) izvršitelja;

Posebni uslovi:
– SSS- III stepen;
– Najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

5. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Posebni uslovi:

– SSS, III stepen, KV- bravar

– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

6. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- šest (6) izvršitelja

Posebni uslovi:

-SSS- vozač motornih vozila;

-Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim poslovima; Položen državni ispit za vozače motornih vozila; Vozačka dozvola D kategorije.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili preslika lične/osobne iskaznice; Vozačka dozvola za radno mjesto br.6.
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 (osam) dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami, te na web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba).

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog pismenog i usmenog ispita sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19), ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama i Odluke Uprave-direktora Društva br: 03-203/19 od 04.12.2019.godine, Uprava-direktor  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na
određeno vrijeme do godinu dana


1. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- tri (3) izvršitelja;

3. Čistač- jedan (1) izvršitelj;

4. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj;

5. Automehaničar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

6. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

8. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

9. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- dva (2) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 •  Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Autobuska stanica/kolodvor- jedan (1) izvršitelj
Opis poslova:

Organizuje, rukovodi i odgovara za rad Organizacijske jedinice;Provodi odluke Uprave Društva iz svoje nadležnosti…;

 Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen ekonomskog ili općeg smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

2. Referent za prodaju karata (OJ Autobuska stanica/kolodvor)- tri (3) izvršitelja;

Opis poslova:

Prodaja karata na autobuskoj stanici/kolodvoru;Vrši kontrolu obračuna prodanih karata na autobuskoj stanici/kolodvoru…;

Posebni uslovi:
– SSS, IV stepen ekonomskog ili općeg smjera;
– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

3. Čistač- jedan (1) izvršitelj;

Opis poslova:

Uredno i kvalitetno čišćenje autobuske stanice/kolodvora, kao i čišćenje kruga autobuske stanice/kolodvora, te ostalih prostorija Društva…;
Posebni uslovi:
– SSS, III stepen;
– Sa ili bez radnog iskustva.

4. Rukovoditelj Organizacijske jedinice Održavanje vozila- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Odgovoran je za uredno i kvalitetno vršenje dnevnih tehničkih pregleda vozila koja su bila u eksploataciji ili se uključuju u eksploataciju; Odgovoran je za ispravnost svih sklopova i uređaja na vozilu od kojih zavisi sigurnost saobraćaja…;
  Posebni uslovi:
– IV/III –SSS/KV    saobraćajni /mašinski;
– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.      

5. Automehaničar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj     

Opis poslova:

Izvršava sve poslove definisane nalogom za pregled vozila, prijavljuje i otklanja sve uočene kvarove za vrijeme pregleda;Obavlja sve poslove vezane za servisiranje vozila, otklanja kvarove na sklopovima, sve  remontne radnje vezane za sklopove (motore, mjenjače…) tehničke preglede i drugo…;

Posebni uslovi:
– SSS, III/IV stepen,  VK/KV- automehaničar

– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.  

6. Autoelektričar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Obavlja autoelektričarske radove u vezi opravke vozila  i ostale imovine Društva po nalogu neposrednog rukovoditelja; Zavisno od procesa rada, a po nalogu rukovoditelja obavlja i druge poslove u radionici…;             
Posebni uslovi:

– SSS, III/IV stepen  VK/KV- autoelektričat- elektroničar

– Najmanje tri (3) godine radnog iskustva.

7. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od metala;Kroji i reže materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija i metalnih zanatskih proizvoda…;

Posebni uslovi:

– SSS, III stepen, KV- bravar

– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

8. Pomoćni radnik (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Svakodnevno obavlja  poslove u radionici, čišćenje kruga  i prostorija radionice;  Po rasporedu eksploatacije vozila vrši pranje istih  kao i pranje auto-dijelova; Po potrebi vrši utovar i istovar materijala…;

Posebni uslovi:
– SSS III/IV stepena, ili NSS,
– Sa ili bez radnog iskustva.

9. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- dva (2) izvršitelja

Opis poslova:

Prijevoz putnika u linijskom i vanlinijskom saobraćaju; Vodi putne naloge, prati potrošnju goriva; Pranje  vozila i pripreme vozila prije polaska na liniju…;

Posebni uslovi:

Najmanje srednja stručna sprema- vozač motornih vozila, ili srednja stručna sprema IV. ili III. stepena (SSS; VKV ili KV); Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva; Položen državni ispit za vozače motornih vozila; Vozačka dozvola D kategorije.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili preslika lične/osobne iskaznice; Vozačka dozvola za radno mjesto br.9.
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).
Za sva radna mjesta iz konkursa predviđa se probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami, te na web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba).

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, a isti će biti na probnom radu u trajanju od 3 mjeseca, sa početkom probnog rada u skladu sa potrebama Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 21 (dvadeset i jedan) dan od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008 , svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

PRILOŽENI DOKUMENTI: