O nama

Javni prijevoz Društvo sa ograničenom odgovornošću Prozor-Rama osnovano je od strane Općinskog vijeća Prozor-Rama, Odlukom broj: 01-06-219/17, od 31.1.2017. godine.

Nakon kreiranja pravnog akta o Osnivanju (Odluka o osnivanju „Javni prijevoz“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Prozor-Rama, OPU-IP 300/2017) od strane notara (Dubravko Opijač) krenulo se u proces upisa Društva u Sudski registar. Rješenje o registraciji od nadležnog Suda Društvo je dobilo 2.11.2017. godine, od kada se i formalno-pravno može govoriti o njegovom postojanju.


Osnivač i jedini član Društva  je:
Općinsko vijeće Općine Prozor-Rama, sa sjedištem na adresi: Kralja Tomislava bb., Prozor-Rama. Društvo je pravno lice, sa svim pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu zakona. Društvo se upisuje u registar društava.

Osnovni kapital  Društva iznosi: 50.000,00 KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka).
Na osnovu uloga u osnovnom kapitalu član Društva stiče udjel koji se izražava u postotcima.
Općina Prozor-Rama, sa sjedištem na adresi Kralja Tomislava b.b. Prozor-Rama,
ID broj: 4227048340007, kao jedini član Društva, imatelj je uloga od 50.000,00 KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), što je 100,00% osnovnog kapitala i 100,00% udjela u Društvu.

Društvo je registrovano na adresi: Kralja Tomislava bb, Prozor, a ispostava i garažni prostor nalaze se na adresi Magistrala bb. Spomenuti prostor je Odlukom Općinskog vijeća Prozor-Rama dodjeljen Društvu na korištenje (k.č.broj: 24/16 u zv. „Kupale“, upisano u p.l. broj: 642 k.o. Prozor II), te se u skorije vrijeme planira i potpuno preseljenje u nove prostorije, čime će se i adresa sjedišta Društva upisana u Sudskom registru blagovremeno promijeniti.

Kontakt:

Administrativni odjel: tel/fax: 036-771-008
Uprava-direktor:    tel: 036-771-009
e-mail:
javniprijevozdoo@gmail.com
web:
www.javni-prijevoz.ba


                                                                                                 Uprava-direktor:
                         Muamer Kukić