Struktura


TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVOM I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Tijela u Društvu su:

 • Skupština;
 • Nadzorni odbor;
 • Uprava- direktor, kao tijela upravljanja i
 • Odbor za reviziju.

Skupština

Skupštinu Društva čini Općinsko vijeće Općine Prozor-Rama, koje za vršenje ovlasti
Skupštine imenuje Radnu grupu, koja se sastoji od predsjednika i dva člana.
Imenovanje predsjednika i članova ove Radne grupe, koja vrši ovlasti Skupštine, vrši
Općinsko vijeće, i to: predsjednika i jednog člana na prijedlog Komisije Općinskog vijeća
nadležne za izbor i imenovanje i jednog člana na prijedlog Općinskog načelnika.
Rad Radne grupe koja vrši ovlasti Skupštine Društva reguliše se Poslovnikom o radu, koji su
dužni usvojiti u roku od 30 dana od dana imenovanja.
Imenovanje predsjednika i članova Radne grupe koja vrši ovlasti Skupštine vrši se na period
od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Radna grupa koja vrši ovlasti Skupštine podnosi Općinskom vijeću izvještaje o radu i
poslovanju Društva najmanje jednom godišnje.

Skupština Društva odlučuje o:

 • donošenju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama;
 • raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
 • povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 • osnivanju novih preduzeća;
 • planu poslovanja i investiranju;
 • raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka;
 • prestanku preduzeća sa provođenjem likvidacije;
 • Etičkom kodeksu i Poslovniku Skupštine;
 • imenovanju i razrješenju Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
 • usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj
  ovlaštenog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
 • promjeni oblika i podjeli Društva (uz saglasnost Osnivača);
 • ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima Uprave, Nadzornog odbora u vezi sa
  naknadama štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Društva;
 • zastupanju Društva u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave, ili
  eventualno postupcima koji se vode protiv članova drugih organa Društva;
 • cijenama usluga prijevoza na području općine na prijedlog Nadzornog odbora;
 • naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
 • ostalim pitanjima u skladu sa važećim zakonskim propisima

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana, uključujući i predsjednika Nadzornog odbora.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se isključivo putem javnog konkursa i to oni
koji ispunjavaju uslove u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti osobe zaposlene u Društvu ili osobe van Društva.
Nadzorni odbor imenuje i razrješava Skupština Društva.
Nadzorni odbor imenuje se na period od 4 godine, s tim što ista osoba može biti imenovana
više puta bez ograničenja.
Skupština može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na
koji su imenovani.
Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora primjenjivat će se odredbe Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH («Službene novine F BiH», broj: 34/03
i 65/13) i odredbe Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti BiH («Službeni glasnik
BiH», broj: 13/02).

Nadzorni odbor je nadležan i odgovoran da:

 • nadzire poslovanje Društva, usvaja poslovne strategije Društva i planove poslovanja;
 • nadzire rad Uprave Društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje
  finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora
  za reviziju;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • priprema i predlaže Statut, Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja
  Skupština;
 • imenuje i razrješava članove Uprave;
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedloge za imenovanje;
 • usvaja godišnji program rada i finansijski plan;
 • usvaja godišnje izvještaje o radu i završni račun;
 • prati pripremu, izradu i praćenje realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama i
  drugih strateških dokumenata u okviru djelatnosti Društva;
 • donosi opće akte o radu i poslovanju Društva;
 • odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima;
 • objavljuje prijedloge općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova
  usluga Društva u javnom glasilu koje se distribuira u općini uz poziv da se u
  određenom roku dostave primjedbe i prijedlozi;
 • pribavlja mišljenje općinskog načelnika i Općinskog vijeća za finansije o prijedlogu
  općih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Društva;
 • odobrava provođenje programa i projekata prema raspoloživim sredstvima iz
  finansijskog plana i programa rada Društva;
 • odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
 • usmjerava rad direktora i daje mu upute za rad;
 • odlučuje o odobravanju sredstava kod banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • odlučuje o zaduženju kod odgovarajućih finansijskih organizacija;
 • vrši nadzor nad poslovanjem Društva.

Uprava-direktor

Društvo predstavlja i zastupa Uprava i odgovorna je za zakonitost rada Društva.
Upravu Društva čini direktor, koji vodi i zastupa poslovanje Društva.
Direktora bira i postavlja Nadzorni odbor putem javnog konkursa, sa liste kandidata koju
utvrđuje Komisija imenovana za provođenje javnog konkursa.
Lista iz predhodnog stava ovog člana sastavlja se nakon utvrđivanja stručne osposobljenosti
kandidata, na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i obavljenog razgovora sa
kandidatima.
Pored Zakonom propisanih općih uslova za imenovanje direktora, kandidat mora ispunjavati i
posebne uslove, i to:

 • da posjeduje najmanje završen prvi ciklus po Bolonjskom sistemu, saobraćajne,
  ekonomske, pravne odnosno tehničke ili društvene struke i 3 (tri) godine radnog
  iskustva;
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti i smisao za rukovođenje.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Mandat direktora može prestati i prije isteka perioda od četiri godine, i to:

 • ostavkom;
 • razrješenjem (o čemu po prijedlogu Nadzornog odbora odlučuje Skupština, a po
  prethodno provedenom postupku utvrđivanja odgovornosti);
 • prestankom radnog odnosa u Društvu po drugom osnovu;
 • nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije direktora, u skladu sa Zakonom;
 • prestankom preduzeća.

Nadležnosti Uprave- direktora su:

 • zastupanje i predstavljanje Društva;
 • rukovođenje radom i organizacija poslovanja Društva;
 • odgovornost za zakonitost rada i poslovanja sredstvima Društva;
 • pripremanje i izvršavanje odluka Nadzornog odbora;
 • podnošenje izvještaja o radu Nadzornom odboru;
 • predlaganje Nadzornom odboru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  Društva i drugih općih akta u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • donošenje pojedinačna akta iz nadležnosti Društva, a koji nisu u nadležnosti Skupštine
  i Nadzornog odbora;
 • odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • odlučivanje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika i o njihovom
  raspoređivanju tokom trajanja radnog odnosa;
 • pokretanje disciplinskih postupaka i izricanje disciplinskih mjera za povrede radne
  obaveze;
 • staranje o izvršenju pravosnažnih sudskih presuda;
 • odlučivanje o svim pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa;
 • odobravanje službenih putovanja u zemlju i inostranstvo;
 • utvrđivanje razvojne i poslovne politike;
 • zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji, zastupanje Društva pred
  sudovima i drugim organima i u odnosu prema trećim licima;
 • davanje punomoći za zastupanje pred sudovima i drugim organima zaposlenicima
  Društva;
 • izvještavanje Nadzornog odbora Društva na njegov zahtjev;
 • provedba Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Društva;
 • izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
 • osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki;
 • predlaganje prijedloga Pravilnika o radu i akta o načinu utvrđivanja odgovornosti
  zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostale opće akte Nadzornom odboru;
 • pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka;
 • primjenu preporuka Odbora za reviziju;
 • osiguranje uslova za rad samostalnog internog revizora u pogledu prostora i cjelovitog
  uvida u evidenciju Društva, potrebne za njegovo obavljanje poslova;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.

Organizacijsku strukturu Društva čine:

 • Uprava;
 • Organizacijska jedinica Zajedničkih poslova;
 • Organizacijska jedinica Eksploatacije saobraćaja/prometa;
 • Organizacijska jedinica Održavanja vozila;
 • Organizacijska jedinica Autobusna stanica/kolodvor.

U okviru Organizacijske jedinice Zajedničkih poslova obavljaju se svi poslovi prodaje, nabavke, obračuna prihoda, finansijski, knjigovodstveni, plansko-analitički poslovi, pravni, kadrovski i opći poslovi, poslovi informisanja, te poslovi osiguranja i interne kontrole.

U okviru Organizacijske jedince Eksploatacije saobraćaja/prometa obavljaju se svi poslovi isključivo saobraćajne/prometne prirode, odnosno poslovi vezani za organizovanje i izvršavanje svih vrsta usluga prijevoza putnika iz djelatnosti Društva, kao i poslovi vezani za unapređenje i razvoj saobraćaja/prometa i tehničku pripremljenost vozila za eksploataciju.

U okviru Organizacijske jedinice Održavanja vozila obavljaju se svi poslovi vezani za održavanje ispravnosti voznog parka Društva, kao i poslovi vezani za unapređenje i razvoj saobraćaja/prometa i tehničku pripremljenost vozila za eksploataciju.

U okviru Organizacijske jedinice Autobusna stanica/kolodvor obavljaju se svi poslovi organizacije, koordinacije i rukovođenja poslovima usluga Autobuske stanice/kolodvora.