Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19), ), člana 264. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH” br. 81/15) člana 39. Statuta Društva Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama i Odluke Uprave-direktora Društva br: 03-22/20 od 24.02.2020.godine, Uprava-direktor  r a s p i s u j e:

J A V N I   KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na ne
određeno vrijeme


1. Sekretar/tajnik Društva (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

2. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

3. Referent za administrativno-tehničke poslove (OJ Zajedničkih poslova) – jedan (1) izvršitelj;

4. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- dva (2) izvršitelja;

5. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj;

6. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- šest (6) izvršitelja.

I OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni konkurs moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 •  Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.

1. Sekretar/tajnik Društva- jedan (1) izvršitelj

 Posebni uslovi:
– VSS -VII/2 stepen. – Pravni fakultet
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova)- jedan (1) izvršitelj;

Posebni uslovi:
– VŠS- VI stepen ekonomskog smjera;
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, certificirani računovođa sa važećom licencom.

3. Referent za administrativno-tehničke poslove (OJ Zajedničkih poslova) – jedan (1) izvršitelj;
Posebni uslovi:
– VSS- VII/1 stepen društvenog smjera;
– Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

4. Stražar (OJ Zajedničkih poslova)- dva (2) izvršitelja;

Posebni uslovi:
– SSS- III stepen;
– Najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

5. Bravar (OJ Održavanje vozila)- jedan (1) izvršitelj

Posebni uslovi:

– SSS, III stepen, KV- bravar

– Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

6. Vozač autobusa (OJ Eksploaltacija saobraćaja)- šest (6) izvršitelja

Posebni uslovi:

-SSS- vozač motornih vozila;

-Najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim poslovima; Položen državni ispit za vozače motornih vozila; Vozačka dozvola D kategorije.

II DOKUMETACIJA
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni konkurs objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezan vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.javni-prijevoz.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).
Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili preslika lične/osobne iskaznice; Vozačka dozvola za radno mjesto br.6.
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 •  Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 (osam) dana od preuzimanja dužnosti.
Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja dužnosti.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

III OBJAVA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj tabli Službe za zapošljavanje u Prozor-Rami, te na web stranici Društva (www.javni-prijevoz.ba).

IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Komisija za provođenje konkursne procedure i izbor kandidata, koju imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog pismenog i usmenog ispita sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva.


V PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
Konkursnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu kovertu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/771-008, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Javni prijevoz doo Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na konkurs za radno mjesto
„ tačan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *